Näringslivets påverkan av Covid-19 (vecka 2)

Varje vecka mäter Västervik Framåt näringslivets påverkan av Covid-19. Genom Barometern Västervik fångar man upp näringslivets status och behov av lokala initiativ och stöttningar. Information som Västervik Framåt och Västerviks kommun tar med sig in i de beslut om åtgärder som fattas för att hjälpa näringslivet i denna historiska utmaning som Covid-19 bär med sig. Här följer en summering av svar från vecka 2.

För en vecka sedan kunde man se att näringslivet i Västervik haft en stor påverkan av Covid-19. Nästan hälften av de svarade hade en stark ekonomisk påverkan, cirka 20 % hade dragit ned på personal och 34 av 103 företag svarade att de klarade sig i endast 3 månader givet det läge som var kommunala då. Företagen eftersökte även en rad lokala initiativ, främst från Västerviks kommun i form av minskade eller slopade avgifter.

– En rad saker har implementerats bara den senaste veckan. Företagsakuten för mindre företag som behöver ekonomisk och juridisk vägledning, gymnasieungdomar får hämta take away-luncher på lokala restauranger, Västerviks kommun ger uppskov för betalning av markupplåtelser, tillstånds- och tillsynsavgifter till den 1 september, förvaltningar och kommunala bolag uppmanas att vikta sina köper av tjänster och varor lokalt och en samverkansgrupp mellan Västervik Framåt och Västerviks kommun har skapats för att identifiera de näringslivsinsatser som krävs under de närmaste sex månaderna. Man har även gått ut med önskan bland lokala företag att hjälpa till att stötta sjukvården. Där har Novacore i Gamleby sagt att de kan leverera 60 000 förkläden till vården. Även ytterligare insatser har gjorts och byggs på hela tiden, säger Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt.

I den första och förra veckans Barometern Västervik svarade 134 företag. Den här veckans resultat innehåller svar ifrån 135 företag. Västervik Framåt har som mål att 150 företag skall svara på den veckoliga undersökningen som kommer att pågå så långt som man anser att Covid-19 har en påverkan på näringslivsklimatet. En kraftsamling kring att varje vecka svara från näringslivet är därför önskvärd. Svaren skall ses som tendenser på status och behov från näringslivet.

Här följer en redovisning av svaren på de generella frågor som ställs till samtliga företagare. Barometern Västervik innehåller även bransch- och nätverksspecifika frågor som redovisas separat till dem via andra kanaler. Två ändringar har gjorts inför denna veckas omgång. Dels så redovisas antal varsel och permitteringar i grafer istället för i frisvar och även hur länge företagen kan driva sin verksamhet redovisas i grafer.

 

I vilken utsträckning har Covid-19 påverkat din verksamhet ekonomiskt hittills?

Generellt är det inga större nyanser i svaren från föregående vecka. När man däremot tittar på hur respektive branscher har påverkats så ser man inte minst tre som sticker ut. 

Handel och service går lite bättre än föregående vecka.  72 % svarade att de hade påverkats kraftigt av Covid-19 förra veckan, medan 56 % är motsvarande siffran där här veckan.

Inom segmentet ”Tillverkning” har fler svarande kommit denna vecka och en påtaglig ekonomisk påverkan 11 % förra veckan har ökats till 38 %.

I segmentet ”Restauranger” svarar 70 % att de har en kraftig påverkan ekonomiskt, mot förra veckans 47 %.

Hur många har du varslat eller permitterat som en effekt av Covid-19?

Cirka 30 % av de 135 företag som har svarat på fråga har permitterat eller varslat. Värt att ta med i åtanke är att Västerviks kommun har väldigt många enmansföretag eller en liten personalstock, vilka har det svårt att permittera personal.

”Restaurang” (17 st) svarar 64 % att de inte har permitterat, 65 % av ”Boende” (17 st) har inte gjort det. Däremot har en majoritet − 52 %  − inom Handel & Service (19 st) varslat eller permitterat.

Har Covid-19 på något annat sätt påverkat din verksamhet?

Av de 70 företag som svarat på frågan så är återkommande kommentarer att företagen i större utsträckning; håller digitala möten, att det råder en stor osäkerhet och oro, stoppade investeringar, svårt med pengar till marknadsföring och PR, frånvaro i personal. De säger även att näringslivskedjan har ruckats, att underleverantör inte kan leverera i samma utsträckning vilket påverkar företagens produktion eller försäljning av varor.


Med det läget vi har idag, hur länge kan du bedriva din verksamhet?

I det läge Sverige och Västervik ligger i just nu så svarar mer än hälften av företagen att de klarar sig 12 månader. 28 % svarar att de klarar sig 1−3 månader.

De specifika branscher som sticker ut är ”Boenden” och ”Restaurang”. 41 % av boendena (17 st) i undersökningen svarar att de klarar sig 1−3 månader. Hos restaurangerna (15 st) är det 73 % som klarar sig 1−3 månader.

Har du någon strategi för din verksamhet för att klara sig igenom och hantera effekterna av Covid-19?

96 företagare svarade på den här frågan. Många påpekar och efterfrågar rabatter och slopade avgifter från Västerviks kommun och dess bolag och att man inte skjuter dessa på framtiden, då det bara sätter företaget i en knivig sits i framtiden.

Återkommande svar är även att företagen ser över hur de kan minska sina utgifter och att de ser över fasta kostnader generellt i företaget.

 

Vilka lokala initiativ skulle du vilja se i rådande situation?

71 företagare svarade på den här frågan. Låna personal av andra företag – en slags lokal personaljour efterfrågas. Att inte stänga skolor och dagis utan hålla samhällsfunktionerna igång. Fortsätt att uppmuntra till att semestra hemma inom de ramar som är möjligt. Även fortsatt nationell marknadsföring önskar företagen att man fortsätter med. Man vill även att Västerviks Kommun i större utsträckning köper tjänster lokalt.

 

Kontakt

Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt
thomas.eriksson@vastervikframat.se
0490-875 05

Om författaren