Näringslivets påverkan av Covid-19 (vecka 3)

Varje vecka mäter Västervik Framåt näringslivets påverkan av Covid-19. Genom Barometern Västervik fångar man upp näringslivets status och behov av lokala initiativ och stöttningar. Information som Västervik Framåt och Västerviks kommun tar med sig in i de beslut om åtgärder som fattas för att hjälpa näringslivet i denna historiska utmaning som Covid-19 bär med sig. Här följer en summering av svar från vecka 3.

När Västervik Framåt för tredje veckan summerar näringslivets påverkan av Covid-19 så fortsätter vi att se en del förändringar. Den tredje veckans Barometern Västervik har besvarats av 148 företag.

– Det är inga större förändringar under den tredje veckans Barometern. Vi kan se att den kortsiktiga tremånadersuthålligheten för företagen har stärkts något, samtidigt som vi ser att den längre tolvmånadersuthålligheten har minskat något. Däremot svarar 78 % av företagen att har en strategi i Covid-19, vilket ju i sig är stärkande att se, säger Thomas Eriksson, vd, Västervik Framåt.

I den första och förra veckans Barometern Västervik svarade 134 företag respektive 135. Den här veckans resultat innehåller svar ifrån 148 företag. Västervik Framåt har som mål att 150 företag skall svara på den veckoliga undersökningen som kommer att pågå så långt som man anser att Covid-19 har en påverkan på näringslivsklimatet. En kraftsamling kring att varje vecka svara från näringslivet är därför önskvärd. Svaren skall ses som tendenser på status och behov från näringslivet.

Här följer en redovisning av svaren på de generella frågor som ställs till samtliga företagare. Barometern Västervik innehåller även bransch- och nätverksspecifika frågor som redovisas separat till dem via andra kanaler. Denna vecka har vi lagt till en procentsats för att se huruvida företagen har en strategi för sitt företag under Covid-19.

Redovisning av frågorna

I vilken utsträckning har Covid-19 påverkat din verksamhet ekonomiskt hittills?

Generellt är det inga större nyanser i svaren från föregående vecka.

När man däremot tittar på hur respektive branscher har påverkats så ser man inte minst tre som sticker ut. Vi har dubblat antal svar från Handel & Service och ser att de har gått från 56 % till 63 % som har en stor påverkan ekonomiskt. Handel och service har ytterligare ökat sitt antal deltagande företag i Barometern Västervik. Från 18 företag förra veckan till 30 svar den här veckan.

Inom segmentet ”Tillverkning” har ytterligare svar kommit in denna vecka (16 företag sammanlagt). De som svarar att de har en påtaglig ekonomisk påverkan är 25 %, mot 38 % förra veckan.

I segmentet ”Restauranger” svarar den här veckan 65 % en femma på denna fråga. En ökning med 24 % på just den stapeln.

Även hos ”Boenden” har vi sett större ökning på den högsta stapeln. I kommentarerna kan man läsa att de internationella har börjat att avbokas.Hur många har du varslat eller permitterat som en effekt av Covid-19?

Cirka 30 % av de 142 företag som har svarat på fråga har permitterat eller varslat. Liknande siffra som förra veckan. Kanske en svag ökning sammantaget om man ser på helheten av antalet varsel. Värt att ta med i åtanke är att Västerviks kommun har väldigt många enmansföretag eller en liten personalstock, vilka har det svårt att permittera personal.

Segmentet ”Bygg & Transport” har en svag ökning av varsel och permitteringar. 18 % procent säger att de permitterat eller varslat den här veckan, mot 12 % förra veckan.

Med de antalet ökade svaranden inom ”Handel & service” så har även summan för permitteringar och varsel minskat. 47 % hade varslat förra veckan, den här veckan 28 %.

”Tjänsteföretag har en ökning av varsel och permitteringar med sammanlagt 12 %. 18 % förra veckan mot 31 % den här veckan.

Under ”Restaurang” svarade förra veckan att 64 % att de inte har permitterat eller varslat. 50 % svarar den här veckan att de har det den här veckan.

Har Covid-19 på något annat sätt påverkat din verksamhet?

Av de 70 företag som svarat på frågan så är återkommande kommentarer att företagen i större utsträckning; extremt minskad orderingång, färre uppdrag, har kvar alla utgifter men får ingen inkomst, 70 pluskunderna håller sig inne, undviker att jobba inomhus hemma hos kunder, lägre bokningsfrekvens där effekterna kommer att synas i sommar, en oro bland personal där de ofta får vara hemma med snuviga och sjuka barn, även ökad frånvaro och sjukskrivning på grund av striktare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.


Med det läget vi har idag, hur länge kan du bedriva din verksamhet?

I det läge Sverige och Västervik ligger i just nu så svarar 40 % av företagen att de klarar sig 12 månader, mot 44 % förra veckan. 20 % svarar att de klarar sig 1-3 månader, mot 28 % förra veckan. I kommentarerna kan man läsa att många hoppas och sätter tilltro att en sommar skall kunna rädda dem.

De specifika branscher som sticker ut är ”Boenden” och ”Restaurang”. Även det längre perspektivet om längre än 12 månader minskar den här veckan.

50 % av boendena i undersökningen svarar att de klarar sig 1-3 månader, mot 41 % förra veckan.

Hos restaurangerna är det 44 % som klarar sig 1-3 månader, mot 73 % förra veckan.

Handel & Service har gått från 32 % till 17 % som klarar sig 1-3 månader. Man tror att man kortsiktigt skall kunna klara sig längre, men samtidigt så finns oron då det är en minskning på det längre perspektivet om 12 månader.

Har du någon strategi för din verksamhet för att klara sig igenom och hantera effekterna av Covid-19.

Tidigare veckor har denna varit en frisvarsfråga. 78 % säger att de har en strategi.

Vilka lokala initiativ skulle du vilja se i rådande situation?

Man eftersöker bland annat: en expert i kommunen på ekonomiska frågor. Det finns idag i form av den nyligen lanserade Företagsakuten (vastervikframat.se/foretagsakuten). En gemensam e-handelsplattform för Västerviks kommun, en dialog i den häraden existerar just nu. Stöd till kompetensutbildning för korttidspermitterade som också är under dialog. Att upphandlingar stannar i Västervik. Former för nätverkande.

Den kommande veckans Barometern Västervik hittar du här: barometern.vastervikframat.se

 

Om författaren