Lönsamheten fortsätter att stiga för Sveriges småföretagare

Pressmeddelande från LRF Konsult 2018-10-09

 

Starkt konjunkturläge och fortsatt digitalisering är faktorer som påverkar lönsamheten för Sveriges småföretagare. Det visar LRF Konsults rapport  Småföretagens lönsamhet, som prognostiserar utifrån rullande tolvmånaderssiffror av faktiska bokslut för första halvåret 2018. Prognosen visar att landets småföretag ser ut att gå mot ytterligare ett lönsamhetsmässigt rekordår 2018 med en genomsnittlig lönsamhet på 17 procent.

Trots att många av de svenska småföretagen agerar i branscher som är hårt konkurrensutsatta, allt från åkerier till butiker, förutspås en ökad lönsamhet under 2018, med hjälp av bland annat kostnadsbesparingar och fortsatt digitalisering. Även statliga åtgärder som ROT- och RUT-avdraget bedöms  ha betydelse för småföretagens resultat.

– Småföretagare lever i en verklighet som ständigt förändras inom allt från förändrade kundönskemål till ny lagstiftning och ökad global konkurrens. Så även om vi går mot ett nytt lönsamhetsmässigt rekordår hoppas vi nu också att småföretagarna har kvar förändringskraft att hantera en eventuell vikande konjunktur och minskad konsumtion framöver, säger Marianne Hennel, Biträdande kontorschef LRF Konsult.

Stora regionala skillnader
Rapporten Småföretagens lönsamhet analyserar lönsamhetsutvecklingen, resultat efter avskrivningar, i 16 regioner och fem branscher där många småföretag finns representerade: handel, bygg, transport, konsulttjänster och service, totalt 6 400 småföretag runt om i landet.

Rapporten visar att lönsamheten 2018 väntas öka med i genomsnitt 1,5 procentenheter till 17 procent, och spås stiga inom samtliga regioner och branscher som tas upp i rapporten. Men lönsamhetsskillnaderna mellan regioner och branscher är fortsatt stora. Högst lönsamhet 2018 förväntas småföretagen i Östergötland ha med en lönsamhet på i genomsnitt 21,2 procent. I Kalmar och Kronoberg förväntas småföretagen ha en lönsamhet på 18,9 procent i genomsnitt, vilket är en ökning med 3,5 procentenheter.

– Rapporten visar en ökad prognostiserad lönsamhet för Kalmar & Kronobergs småföretagare. Lönsamheten bland regionens småföretag för 2018 förutsägs bli högre jämfört med såväl genomsnittet i riket som angränsande regioner.

Småföretagen i Kalmar & Kronoberg visar på ett ökat genomsnittligt bruttoresultat. Där de fortsatt sjunkande personalkostnaderna avhjälper högre kostnader för transport och lokaler. Vi ser också att den fortsatta digitaliseringen bidrar till att öka småföretagens lönsamhet. Sammantaget prognostiseras den genomsnittliga lönsamheten landa in på 18,9 procent, en ökning med 3,5 procentenheter, säger Marianne Hennel.
Lägst lönsamhet beräknas småföretagen i Västernorrland & Jämtland ha på i genomsnitt 11,4 procent. Även om de har lägst lönsamhet så har småföretagen i de två regionerna stärkt sin lönsamhet med 1,9 procentenheter jämfört med 2017. En ökning som främst förklaras av  sänkta kostnader.

– Västernorrland & Jämtland är regioner med stor potential, men som under de senaste åren tampats med bristande tillgång till arbetskraft och en relativt eftersatt infrastruktur. Regionerna tros därför gynnas av utbygganden av bland annat järnvägsnätet, vilket stärker förbindelser till andra delar av Sverige, men också Finland och den övriga kontinenten, säger Marianne Hennel.

 

Konsultbranschen i topp
Samtliga fem branscher som tas upp i rapporten väntas stärka sin lönsamhet under året. Högst lönsamhet förutspås småföretagen inom konsultbranschen att ha, med en genomsnittlig lönsamhet på 22,7 procent. Byggföretagen beräknas också gå fortsatt starkt med en lönsamhet på 18,2 procent, vilket delvis grundas i en fortsatt stor efterfrågan på såväl nybyggnation, renoveringar som  ombyggnationer. Småföretagen inom handeln väntas nå en lönsamhet på 8,1 procent medan de som tillhandahåller olika servicetjänster tros nå lönsamhet på i genomsnitt 19,4 procent.

– Samtidigt som nästan all tillväxt inom handelns sällanköpsvaror drivs av e-handeln ser vi hur dagligvaruhandeln fortsatt drivs av köp via de fysiska butikerna. Därför är det viktigt att småföretagare inom dagligvaruhandeln skapar strategier för att förhålla sig till de muskler som större aktörer kan ha när det gäller en kommande successiv övergång till e-handel även inom detta segment, säger Katarina Klingspor.

Även transportföretagen väntas stärka sin lönsamhet under året, som beräknas till 13,8 procent. Branschen, som är under hård konkurrens från utländska åkerier, tros bland annat gynnas av Europarlamentets beslut att genomföra en förändring av EU:s så kallade utstationeringsdirektiv.

– Personalkostnader och drivmedelskostnader är viktiga faktorer för den här sektorns lönsamhet och även om drivmedelspriserna fortsätter att öka ser vi hur branschen arbetat hårt för att sänka personalkostnaderna och det har gett resultat, avslutar Marianne Hennel.

Att tänka på för landets småföretagare under 2018

  • Efter valet – Osäkerheten kring regeringsfrågan för även med sig osäkerhet kring vilka skatteförslag som kan tänkas komma med i höstens budget. Utifrån valresultatet förefaller dock att det finns en majoritet i riksdagen som är för en utökning av RUT-avdraget. Vilka förslag som rent faktiskt kommer att presenteras av en ny regering ber vi att få återkomma med efter att regeringsbildningen är klar.
  • Var beredd på bromsad ekonomi – Sverige har haft en högkonjunktur med stark tillväxt under de senaste åren. Världsbanken förutspår att världsekonomin kommer sakta in under kommande åren. Det kan därför vara en god idé att se över hur ditt företag kommer att påverkas när hushållen börjar bromsa sin konsumtion.
  • Skriv en affärsplan för ditt företag! – För att nå framgång med ditt företag behöver du veta vilken väg som tar dig dit. En affärsplan är en karta över företagets faser för att nå rätt mål i rätt tid på ett effektivt sätt. En plan bör inkludera alla faser, från start till utveckling av det lönsamma företaget och även beröra risker och krissituationer och en eventuell avveckling eller försäljning. Kontakta gärna din rådgivare för att få mer information om hur man göra en bra levande affärsplan.

För mer information, vänligen kontakta:
Marianne Hennel, Biträdande kontorschef Västervik/Valdemarsvik, LRF Konsult
E-post: marianne.hennel@lrfkonsult.se, telefon: 0490-25 89 91

Om rapporten
Rapporten Småföretagens Lönsamhet följer löpande 6 400 småföretag och analyserar med hjälp av verkliga data från företagens bokslut hur lönsamheten i företagen utvecklas. De företag som ingår har max 10 anställda och en omsättning mellan 400 000 och 10 000 000 kronor. I rapporten ingår företag från olika branscher, såsom bygg, service, handeln, konsultföretag samt transport och logistik. Utvecklingen har analyserats med helårsdata för åren 2013 till 2017. Siffror för helåret 2018 är uppskattade siffror baserade på rullande tolvmånaders siffror från första halvåret 2018. Samtliga siffror presenteras som procent av den totala omsättningen.

Lönsamhetsmåttet i rapporten är resultat efter avskrivningar i förhållande till omsättningen om inte annat anges.

Om LRF Konsult
LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med 75 000 kunder och 1 400 medarbetare på fler än 130 orter. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare. Vi arbetar för att aktivt hjälpa våra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi – få landets småföretagare att växa.

 

Om författaren